Regulamentul de organizare şi functionare a serviciului de ambulanta Bacau

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

ART.1 Serviciul de Ambulanţă Bacau este unitate sanitara cu personalitate juridica, infiintata prin H.G.R. nr. 174/1995, Ordinul Ministrului Sănătaţii nr.923/17 mai 1995 . Structura Serviciului de Ambulanta Bacau este aprobata prin Ordinul Ministerului Sanatatii nr.2013/22.11.2007 si Dispozitia Autoritatii de Sanatate Publica Bacau nr.470/03.12.2007.

ART.2 Serviciul de Ambulanţă Bacau asigura asistenta medicala primara de urgenta inafara unitatilor sanitare, transportul de urgenta al bolnavilor, accidentatilor, gravidelor, medicamentelor, produselor biologice, al personalului medico-sanitar aflat în program continuu necesar acordarii asistentei medicale, pe intreg teritoriul judetului Dambovita.

ART.3 Serviciul de Ambulanţă Dambovita are sediul în municipiul Bacau, strada Iancu Jianu, nr.78, telefon 0234/213785, fax 0234/213785, adresa e-mail: ambulanta_bacau@yahoo.com, unde functioneaza Statia Centrala de Ambulanta în teritoriul judetului,si sapte substatii dupa cum urmeaza:
Substatia de Ambulanta Bilciuresti, strada Principala,nr. 324;

ART.4 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bacau functioneaza în colaborare permanenta cu Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta şi Politie.

CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE

ART.5 Serviciul de Ambulanţă Bacau are urmatorul obiect de activitate:
– asigura în program continuu asistenta medicala primara de urgenta inafara unitatilor sanitare;
– asigura în program continuu transportul bolnavilor, accidentatilor, gravidelor, medicamentelor, produselor biologice, al personalului medico-sanitar, necesar acordarii asistentei medicale de urgenta;
– coordoneaza prin dispeceratul din Statia Centrala solicitarile telefonice de urgenta transmise prin numarul unic national, ,112, precum şi comunicatiile telefonice şi radio cu substatiile de ambulanta şi echipajele medicale aflate în misiune;
– asigura activitatea de miscare, exploatare, intretinere şi reparatii al autosanitarelor din dotare;

În realizarea obiectului de activitate, Serviciul de Ambulanţă Dambovita are urmatoarele activitati:

IN DOMENIUL MEDICAL
a) asigura asistenta medicala de urgenta inafara unitatilor sanitare, transportul sub supraveghere medicala a bolnavilor, accidentatilor şi gravidelor, în timpul cel mai scurt şi cu maximum de eficacitate şi calitate a actelor medicale prestate;
b) asigura transportul personalului medico-sanitar în caz de solicitare pentru rezolvarea urgentelor medico-chirurgicale;
c) asigura transportul bolnavilor sub supraveghere medicala daca este cazul către unitatea sanitara competenta, intre unitati sanitare, de la unitatile sanitare la domiciliul pacientului sau unitati de asistenta sociala potrivit normelor Ministerului Sănătaţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
d) asigura transportul supravegheat al bolnavilor cu boli transmisibile sau suspecti de asemenea boli şi informeaza organele competente de existenta eventualelor focare de boli transmisibile. În situatia transporturilor de bolnavi contagiosi, unitatea care a primit bolnavul are obligatia de a lua de urgenta masuri pentru dezinfectia autosanitarei;
e) asigura la solicitarea personalului medical, transportul supravegheat al asistatilor sociali nedeplasabili la şi de la unitatile sanitare;
f) asigura la solicitarea personalului medical sau politiei, transportul supravegheat al bolnavilor neuropsihici la unitatile sanitare specializate;
g) asigura la solicitarea personalului medical, transportul supravegheat al lauzelor şi nou nascutilor de la unitatea sanitara la domiciliu sau la alte unitati sanitare;
h) asigura transportul supravegheat al copiilor imaturi intre unitatile sanitare de specialitate sau la domiciliu;
i) asigura transportul bolnavilor dializati la şi de la domiciliu la unitatea sanitara specializata;
j) asigura la cererea unitatilor sanitare, transportul produselor biologice sau a personalului medico-sanitar necesar asistentei medicale de urgenta;
k) asigura asistenta medicala de urgenta şi transport medical la competitiile sportive, manifestarile culturale, mitinguri şi coloane oficiale la solicitarea institutiilor responsabile de organizarea acestor manifestari;
l) participa la actiunile de salvare în caz de accidente colective, dezastre, catastrofe ivite pe teritoriul judetului cat şi în judetele limitrofe la solicitarea acestora;
m) asigura dotarea ambulantelor cu medicamente, materiale sanitare şi aparatura medicala de urgenta.

IN DOMENIUL DISPECERAT SI TELECOMUNICATII
a) managerul general şi directorul medical al serviciului de ambulanta au obligatia sa asigure promptitudinea asistentei medicale de urgenta, cu prioritate cele de gradul, ,0 si, ,1;
b) asigura prin compartimentul dispecerat – telecomunicatii preluarea şi inregistrarea operativa a solicitarilor de urgenta transmise prin numarul unic de apel, ,112;
c) asigura legatura telefonica şi radio permanenta cu substatiile de ambulanta şi echipajele aflate în teren, cu institutiile abilitate sa ia masuri în caz de catastrofe, calamitati naturale, dezastre;
d) asigura dotarea dispeceratului central, substatiilor de ambulanta şi ambulantelor cu aparatura de telecomunicatii performanta, mentinerea acesteia în permanenta stare de functionare şi utilizarea acesteia numai în scopurile în care a fost destinata conform normativelor în vigoare;

IN DOMENIUL ECONOMICO-FINANCIAR
a) intocmeste bugetul de venituri şi cheltuieli, analizeaza şi urmareste executarea acestuia conform legislatiei în vigoare;
b) urmareste indeplinirea programului de investitii, dotari, intretinere şi reparatii la nivelul unitatii;
c) urmareste modul de aprovizionare al unitatii în vederea bunei functionari a activitatii;
d) asigura respectarea disciplinei muncii, continuitatea şi permanenta programului de lucru pentru personalul operativ, respectarea atributiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către intreg personalul unitatii;

IN DOMENIUL TEHNIC SI APROVIZIONARE
a) asigura intretinerea, exploatarea, revizia şi repararea mijloacelor de transport şi a aparaturii medicale cu personalul angajat sau prin unitati specializate;
b) urmareste efectuarea reparatiilor şi intretinerii la constructiile şi utilajele aflate în dotarea unitatii, aprovizioneaza unitatea cu necesarul de piese de schimb, medicamente, materiale sanitare, lubrefianti auto, carburanti auto alimentati pe baza de card. Intocmeste planuri şi programe de dotare a unitatii cu mijloace auto, alte mijloace fixe şi obiecte de inventar, intocmeste evidenta consumurilor de piese, materiale şi carburanti în functie de realizari (parcursuri, numar solicitari, etc.);
c) elaboreaza planuri de interventie operative pentru situatii speciale în unitate şi substatii şi executa instruirea personalului pentru aceste situatii;
d) asigura instruirea permanenta a intregului personal pe linie de protectia muncii şi P.S.I.;
e) stabileste evidentele şi raporteaza datele statistice solicitate pe linie tehnica, transport şi aprovizionare;
f) stabileste programul de investitii pe etape, în raport cu obiectul de activitate, fundamenteaza necesarul de mijloace medicale de transport, utilaje de garaj, mijloace de telecomunicatii şi aparatura medicala solicitand sursele financiare bugetare necesare;
g) fundamenteaza cheltuielile pentru reparatii capitale, reparatii curente pentru mijloacele de transport auto, utilaje şi instalatii şi aparatura medicala în vederea asigurării capacitatii de lucru în conditii de siguranta şi eficienta economica;
h) urmareste şi verifica permanent modul de realizare, calitatea investitiilor, reparatii curente şi de intretinere şi valoarea cheltuielilor efectuate pentru aceste activitati;
i) stabileste şi raspunde de aplicarea masurilor pentru protectia mediului şi securitatea muncii conform legislatiei în vigoare;

CAPITOLUL III STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.6 Structura organizatorica a Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau este intocmita conform Anexei nr.11 la Ordinul Comun al Ministrului Sănătaţii şi Ministrului Internelor şi Reformei Administative nr. 2021/691/2008 prin care se aproba Normele metodologice de aplicare a Titlului IV, ,Sistemul national de asistenta medicala de urgenta şi de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

ART.7 Serviciul de Ambulanţă Dambovita este condus de către managerul general, numit prin dispozitie de către Direcţia de Sănătate Publica a Judetului Dambovita.

Pentru realizarea atributiilor de serviciu, Serviciul de Ambulanţă Bacau este organizat şi functioneaza în baza, ,Organigramei Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau, intocmita cu respectarea Anexei 11 la Ordinul M.S. nr.2021/2008 care constituie anexa la prezentul regulament.

ART.8 Managerul general are în subordine directa Biroul R.U.N.O.S. şi compartimentul de secretariat, compartimentul de statistica şi informatica, compartimentul de legislatie şi contencios.

ART.9 Conducerea colectiva a unitatii se asigura prin Comitetul Director condus de Managerul general şi fiind format din Directorul medical, Directorul economic, Directorul tehnic şi Asistentul medical sef.

ART.10 Directorul medical are în coordonare directa coordonatorii de substatii şi în subordine directa Compartimentul de asistenta medicala de urgenta şi transport medical asistat, Dispeceratul medical, Compartimentul de consultatii de urgenta şi transport sanitar neasistat, Asistent medical sef.

ART.11 Directorul tehnic are în subordine Biroul miscare-exploatare cu autosanitare şi atelierul intretinere şi reparatii auto şi Compartimentul de telecomunicatii.

ART.12 Directorul economic are în subordine Biroul financiar-contabilitate şi Biroul aprovizionare, achizitii publice, transport, administrativ, paza, P.S.I., Evidenta militara, Aparare civila, intretinere şi reparatii instalatii şi cladiri.

ART.13 Serviciul de Ambulanţă Dambovita intocmeste anual Stat de functii pentru personalul angajat, în conditiile prevazute de lege.

ART.14 Conducerea Serviciului de Ambulanta Judetean Bacau raspunde de aplicarea prezentului regulament şi a tuturor actelor normative în vigoare, care au legatura cu acordarea asistentei medicale de urgenta.

ART.15 Pentru solutionarea problemelor deosebite ivite în activitatea unitatii sau în activitatea compartimentelor functionale, pentru elaborarea unor propuneri de rezolvare a acestora, managerul general poate dispune constituirea unei comisii pe probleme, care pe langa specialistii din cadrul unitatii, pot coopta şi specialisti din afara unitatii.

ART.16 Prezentul R.O.F. se poate completa pe parcurs cu orice alte dispozitii legale sau ordine ale Ministrului Sănătaţii, care privesc activitatea serviciilor de ambulanta.