Drepturile si obligatiile pacientilor

Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003 privind drepturilor pacientului
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 51 din 29 ianuarie 2003
Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – În sensul prezentei legi:
a) prin pacient se înţelege persoana sãnãtoasã sau bolnavã care utilizeazã serviciile de sãnãtate;
b) prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe
baza rasei, sexului, vârstei, apartenenţei etnice, originii naţionale sau sociale, religiei, opţiunilor
politice sau antipatiei personale;
c) prin îngrijiri de sãnãtate se înţelege serviciile medicale, serviciile comunitare şi serviciile conexe
actului medical;
d) prin intervenţie medicalã se înţelege orice examinare, tratament sau alt act medical în scop de
diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament
disponibile, atunci când nu mai este posibilã îmbunãtãţirea prognozei fatale a stãrii de boalã,
precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului.
Art. 2. – Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltã calitate de care societatea
dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale.
Art. 3. – Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoanã umanã, fãrã nici o discriminare.
CAPITOLUL II
Dreptul pacientului la informaţia medicalã
Art. 4. – Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum
şi la modul de a le utiliza.
Art. 5. – (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitãţii şi statutului profesional al
furnizorilor de servicii de sãnãtate.
(2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie sã
le respecte pe durata spitalizãrii.
Art. 6. – Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stãrii sale de sãnãtate, a intervenţiilor
medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecãrei proceduri, a alternativelor existente la
procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuãrii tratamentului şi nerespectãrii recomandãrilor
medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
Art. 7. – Pacientul are dreptul de a decide dacã mai doreşte sã fie informat în cazul în care
informaţiile prezentate de cãtre medic i-ar cauza suferinţã.
Art. 8. – Informaţiile se aduc la cunoştinţã pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu
minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba românã,
informaţiile i se aduc la cunoştinţã în limba maternã ori în limba pe care o cunoaşte sau, dupã
caz, se va cãuta o altã formã de comunicare. 2
Art. 9. – Pacientul are dreptul de a cere în mod expres sã nu fie informat şi de a alege o altã
persoanã care sã fie informatã în locul sãu.
Art. 10. – Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic
şi tratament, cu acordul pacientului.
Art. 11. – Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altã opinie medicalã.
Art. 12. – Pacientul are dreptul sã solicite şi sã primeascã, la externare, un rezumat scris al
investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizãrii.
CAPITOLUL III
Consimţãmântul pacientului privind intervenţia medicalã
Art. 13. – Pacientul are dreptul sã refuze sau sã opreascã o intervenţie medicalã asumându-şi, în
scris, rãspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie
explicate pacientului.
Art. 14. – Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesarã o intervenţie medicalã de
urgenţã, personalul medical are dreptul sã deducã acordul pacientului dintr-o exprimare
anterioarã a voinţei acestuia.
Art. 15. – În cazul în care pacientul necesitã o intervenţie medicalã de urgenţã, consimţãmântul
reprezentantului legal nu mai este necesar.
Art. 16. – În cazul în care se cere consimţãmântul reprezentantului legal, pacientul trebuie sã fie
implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
Art. 17. – (1) În cazul în care furnizorii de servicii medicale considerã cã intervenţia este în
interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuzã sã îşi dea consimţãmântul, decizia este
declinatã unei comisii de arbitraj de specialitate.
(2) Comisia de arbitraj este constituitã din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2
medici pentru pacienţii din ambulator.
Art. 18. – Consimţãmântul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pãstrarea, folosirea
tuturor produselor biologice prelevate din corpul sãu, în vederea stabilirii diagnosticului sau a
tratamentului cu care acesta este de acord.
Art. 19. – Consimţãmântul pacientului este obligatoriu în cazul participãrii sale în învãţãmântul
medical clinic şi la cercetarea ştiinţificã. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţificã persoanele
care nu sunt capabile sã îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţãmântului de la
reprezentantul legal şi dacã cercetarea este fãcutã şi în interesul pacientului.
Art. 20. – Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicalã fãrã consimţãmântul
sãu, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi
evitãrii suspectãrii unei culpe medicale.
CAPITOLUL IV
Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor
şi viaţa privatã a pacientului 3
Art. 21. – Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi dupã decesul acestuia.
Art. 22. – Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi
dã consimţãmântul explicit sau dacã legea o cere în mod expres.
Art. 23. – În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi,
implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţãmântului nu mai este obligatorie.
Art. 24. – Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 25. – (1) Orice amestec în viaţa privatã, familialã a pacientului este interzis, cu excepţia
cazurilor în care aceastã imixtiune influenţeazã pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile
acordate şi numai cu consimţãmântul pacientului.
(2) Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintã pericol pentru sine sau pentru
sãnãtatea publicã.
CAPITOLUL V
Drepturile pacientului în domeniul reproducerii
Art. 26. – Dreptul femeii la viaţã prevaleazã în cazul în care sarcina reprezintã un factor de risc
major şi imediat pentru viaţa mamei.
Art. 27. – Pacientul are dreptul la informaţii, educaţie şi servicii necesare dezvoltãrii unei vieţi
sexuale normale şi sãnãtãţii reproducerii, fãrã nici o discriminare.
Art. 28. – (1) Dreptul femeii de a hotãrî dacã sã aibã sau nu copii este garantat, cu excepţia
cazului prevãzut la art. 26.
(2) Pacientul, prin serviciile de sãnãtate, are dreptul sã aleagã cele mai sigure metode privind
sãnãtatea reproducerii.
(3) Orice pacient are dreptul la metode de planificare familialã eficiente şi lipsite de riscuri.
CAPITOLUL VI
Drepturile pacientului la tratament şi îngrijiri medicale
Art. 29. – (1) În cazul în care furnizorii sunt obligaţi sã recurgã la selectarea pacienţilor pentru
anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în numãr limitat, selectarea se face numai pe
baza criteriilor medicale.
(2) Criteriile medicale privind selectarea pacienţilor pentru anumite tipuri de tratament se
elaboreazã de cãtre Ministerul Sãnãtãţii şi Familiei în termen de 30 de zile de la data intrãrii în
vigoare a prezentei legi şi se aduc la cunoştinţa publicului.
Art. 30. – (1) Intervenţiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacã existã condiţiile
de dotare necesare şi personal acreditat.
(2) Se excepteazã de la prevederile alin. (1) cazurile de urgenţã apãrute în situaţii extreme.
Art. 31. – Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate. 4
Art. 32. – Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material
şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în mãsura
posibilitãţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
Art. 33. – Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de cãtre un medic
acreditat din afara spitalului.
Art. 34. – (1) Personalul medical sau nemedical din unitãţile sanitare nu are dreptul sã supunã
pacientul nici unei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sã îl recompenseze altfel
decât prevãd reglementãrile de platã legale din cadrul unitãţii respective.
(2) Pacientul poate oferi angajaţilor sau unitãţii unde a fost îngrijit plãţi suplimentare sau donaţii,
cu respectarea legii.
Art. 35. – (1) Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue pânã la ameliorarea stãrii sale de
sãnãtate sau pânã la vindecare.
(2) Continuitatea îngrijirilor se asigurã prin colaborarea şi parteneriatul dintre diferitele unitãţi
medicale publice şi nepublice, spitaliceşti şi ambulatorii, de specialitate sau de medicinã generalã,
oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupã externare pacienţii au dreptul la
serviciile comunitare disponibile.
Art. 36. – Pacientul are dreptul sã beneficieze de asistenţã medicalã de urgenţã, de asistenţã
stomatologicã de urgenţã şi de servicii farmaceutice, în program continuu.
CAPITOLUL VII
Sancţiuni
Art. 37. – Nerespectarea de cãtre personalul medico-sanitar a confidenţialitãţii datelor despre
pacient şi a confidenţialitãţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului
prevãzute în prezenta lege atrage, dupã caz, rãspunderea disciplinarã, contravenţionalã sau
penalã, conform prevederilor legale.
CAPITOLUL VIII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 38. – (1) Autoritãţile sanitare dau publicitãţii, anual, rapoarte asupra respectãrii drepturilor
pacientului, în care se comparã situaţiile din diferite regiuni ale ţãrii, precum şi situaţia existentã
cu una optimã.
(2) Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi sã afişeze la loc vizibil standardele proprii în
conformitate cu normele de aplicare a legii.
(3) În termen de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, Ministerul Sãnãtãţii şi
Familiei elaboreazã normele de aplicare a acesteia, care se publicã în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 39. – Prezenta lege intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Art. 40. – La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã art. 78, 108 şi 124 din Legea nr.
3/1978 privind asigurarea sãnãtãţii populaţiei, publicatã în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54 din 10
iulie 1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare. 5
Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu respectarea
prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VÃCÃROIU
Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VIOREL HREBENCIUC
Bucureşti, 21 ianuarie 2003.